Rijksuniversiteit Groningen / Repository Publicaties Nederlandse Politieke Partijen
 
English | Nederlands

Politiek programma Europese Volkspartij 1979

(1978) CDA; Europese Volkspartij; EVP

Ten geleide
Op 6 en 7 maart 1978 hield de Europese Volkspartij - Federatie van christen-demokratische
partijen van de Europese Gemeenscbap - in Brussel haar eerste kongres. In aanwezigheid van
honderden genodigden, onder wie tal van prominenten van binnen en buiten de Europese
Gemeenschap, keurden de afgevaardigden van de 12 aangesloten partijen, het politiek programma
van de E.V.P. goed.
Met de goedkeuring van dit christen-demokratisch basis-programma voor Europa werd de
eerste fase afgesloten van de voorbereidingen van de Europese verkiezingen ; er is gestreefd
naar werkelijke politieke integratie, organisatorisch en programmatisch.
Als uitgangspunt en richtsnoer van onze Europese opties geeft bet programma een formulering,
van bet mensbeeld en maatschappijvisie die de christen-demokraten verenigt. Het
samengaan van solidariteit en recbtvaardigheid met de persoonlijke vrijheden vormt de originaliteit
van bet christen-demokratiscb denken en handelen. De bestendige bekommernis om
het evenwicbt tussen mens en gemeenschap. In deze opvatting zijn medezeggenschap en participatie,
pluralisme en decentralisatie geen ijdele woorden.
Het E.V.P.-programma wordt geschraagd door twee belangrijke krachtlijnen nl. de nieuwe
rol die Europa in de wereld kan spelen en het eigen typisch Europees ontwikkelingsmodel
dat de christen-demokraten willen realiseren. De E.V.P. gaat ervan uit dat er voor een politiek
en verenigd Europa thans en in de toekomst geen aanvaardbaar, laat staan een beter alternatief
bestaat. Het vermogen om de fundamentele problemen van onze maatschappij aan te
pakken, is iets dat in de meeste gevallen de mogelijkheden van een afzonderlijke staat te
boven gaat. Daarom moet dringend voortgang gemaakt worden met de politieke eenmaking
die uiteindelijk moet uitmonden in een Europese federatie, dwz. in een Europese bondsstaat
met" een specifiek eigen karakter" waarvan Robert Schuman reeds sprak in zijn verklaring
van 9 mei 1950.
De E.V.P. verwacht dat het rechtstreeks verkozen Europees parlement een eersterangsrol
zal spelen in het verwezenlijken van een open, solidair, autonoom, verantwoordelijk en
demokratiscb Europa.
file:Download het document

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/dbi/4c494a30d4186


 
To top