Rijksuniversiteit Groningen / Repository Publicaties Nederlandse Politieke Partijen
 
English | Nederlands

Het programma van de Sociaal-Democratische Bond

(1882) SDB

Datum congres onbekend
Bron: Archief Sociaal-Democratische Bond, nr 17 (Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis). Het oorspronkelijk vastgestelde programma is niet bewaard gebleven.
Het gaat hier om een document bevattende programma, statuten, en huishoudelijk
reglement van de afdeling Maastricht, gedateerd 17 oktober 1889. Deze tekst is
identiek met die welke in Recht voor Allen verscheen (en die is afgedrukt in: L. de
Vries, samensteller, Hop hop hop hangt de socialisten op. Een documentaire over het opkomend
socialisme in de jaren tachtig, ontleend aan Recht voor Allen, Amsterdam, 1967, 200-201), maar
verschilt in details van de versie die Vliegen geeft (zie W.H.. Vliegen, De dageraad der
volksbevrijding. Schetsen en taferelen uit de socialistische beweging in Nederland, dl. I, Amsterdam,
1921, 37-38). De ‘onredelijke loonwet’ heet bij Vliegen ‘de ijzeren loonwet’, de
‘Sociaal-Demokratische partij’ bij hem soms ‘de vereeniging’ en zo zijn er meer
kleine variaties. Waar Vliegen geen bron aangeeft, geef ik de voorkeur aan de
officiële tekst, ook al dateert die uit 1889. Niettemin is het niet onaannemelijk dat er
verschillende versies van dit program in omloop zijn geweest.
Uit: Bart Tromp, Het sociaal-democratisch programma. De beginselprogramma’s
van SDB, SDAP en PvdA, 1878-1979, Amsterdam, 2002, 493-495.
file:Download het document

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/dbi/4fdf1704018d6


 
To top